Get a site

Hapet gjimnazi per Arbereshet e Zarës-Kroaci

shqiptaret-e-zares

Mehmet Latifi

Pas një angazhimi të përkushtuar për mësimin e gjuhës dhe letërsisë shqipe për nxënësit shqiptar të shkollave tetëvjeçare në Zarë, që tashmë dy vjet funkcionon në Sh. F. “Kruno Krstiq” në Arbënesh të Zarës, nën drejtimin e prof. Vesel Lekaj, njofton agjencia e lajmeve INA.

Ky i fundit ka arritur të zgjërojë këtë program mësimi edhe për nxënësit shqiptar të  shkollave të mesme në Zarë, duke kërkuar miratimin edhe nga Ministria e arsimit të Republikës së Kroacisë, krahas pëlqimit të gjimnazit “Vlladimir Nazor” në Zarë.

Kërkesa që i është drejtuar Ministrisë së arsimit të Republikës së Kroacisë, për mësimin plotësues “Modeli C”, që mban këtë numër protokoli “Klasa: 602-03/15-05-00102; UBROJ:533-26-16-0006, datë 15 janar 2016)  më në fund është miratuar pozitivisht dhe mundësohet mësimi plotësues edhe për nxënësit shqiptar të shkollave të mesme në Zarë.

Në shkresën-përgjigjen që ka arritur në adresë të Shkollës “Vlladimir Nazor” dhe të prof. Vesel Lekaj, nënshkruar nga zv/ministri i arsimit të Republikës së Kroacisë shkruan:

“Ministria e arsimit, shkencës dhe sportit, ka marrë mendim professional ekspertësh nga Agjencioni për arsim dhe edukim me numër protokoli: “KLASA: 602-01/15-01/0132; UBROJ:561-06/20-15-03, datë 10 qershor 2016”, për kurikulën për lëndën  gjuha shqipe kultura, sipas “Modelit C” për shkollat e mesme në Republikën e Kroacisë dhe ate ua dërgojmë.

Agjencioni për arsim dhe edukim, ka dhënë mendim pozitiv për kurikulën e lëndës gjuha shqipe dhe kultura sipas “Modelit C” për shkollat e mesme, që nënkupton që sipas kurikulës së përmendur, nga viti shkollor 2016/2017, mësimi i gjuhës shqipe dhe kulturës (Modeli C), mundë të mbahet- zhvillohet për nxënësit e interesuar pranë shkollës tuaj “Vlladimir Nazor”.

Ju lutemi që në fillim të vitit shkollor, të përsërisni kërkesën për radhitjen dhe harmonizimin e mësimit të gjuhës shqipe dhe kulturës sipas “Modelit C” në GJimnazin “Vlladimir Nazor”.

Krahas kërkesës, ju lutemi që të bashkangjitni edhe listën e nxënësve të interesuar  për mësimin e mëparpërmendur (emri dhe mbiemri dhe klasa), dhe orët e parapara mësimore gjatë javës në pajtim me Nenin 3 të Standardit Shtetëror Pedagogjik të siestemit arsimor për shkollat e mesme –Gazeta Zyrtare (NN, numër 63/08)”.

Në kuadër të këtij plan-programi, të miratuar nga Ministria e arsimit të R. së Kroacisë, sipas Standardeve  Shtetërore Pedagogjike të edukimit dhe arsimimit, sipas gazetës Zyrtare (Narodne Novine 63/2008, cl.43, stav 3, alinea 3), nxënësit shqitar të shkollës së mesme do të njihen krahas lëndëve tjera të përgjithshme shkollore, edhe me lëndët: gjuhë e letërsi amtare-shqipe, histori, gjeografi, art figurativ dhe artin muzikor.

Sipas këtij vendimi, në mënyrë eksplicite dhe shprehimisht thuhet se kuadri që do të zhvillojë mësimin plotësues në gjuhën shqipe, sipas modelit “C” , krahas posedimit të kompetencave pedagogjike, duhet  të jetë njohës i gjuhës shqipe, duhet të njohë simbolet kulturore  të Shqipërisë  dhe të pakicës kombëtare shqiptare.

Pa dyshim se meritë për këtë kanë në rend të parë vetë shqiptarët që jetojnë në Zarë, të mbështetur nga Bashkësia e Shqiptarëve në Zarë, ligjet pozitive  dhe vetë pozita e shqiptarëve jo vetëm në Zarë por në tërë Kroacinë dhe angazhimi permanent, vetëmohues dhe i përkushtuar i prof. Vesel Lekaj.

 

[the_ad id=”4118″]

Komento rreth shkrimit